Welcome/FĂ ilte

Traditional Highland music for ceilidhs, dances, weddings, concerts plus new and traditional Gaelic song. Fancy learning a few Gaelic songs, even a bit of conversational Gaelic? We can do some workshops as part of your event.

The four of us have been friends since 1991 when we were  members of Aberdeen University Celtic Society. We have been playing Gaelic music together since at ceilidhs, dances, weddings, concerts and festivals; from the lonely Shiant Isles in the middle of the Minch, to a lavish ballroom of an Italian Castella, to the beautiful island of Uløy 200 miles north of the Arctic Circle. We have so far released 3 CDs on which you will hear a mix of new and traditional Gaelic songs plus sets of tunes on pipes, fiddle, accordion, guitar and jaws harp. Spend a while on our site and listen to some of our music while you catch up with what we are up to. You may wish to download some of our albums or individual tracks. You can contact us too if you would like to book Meantime to play for you.

Fàilte chridheil oirbh uile...fuirichibh a chèilidh

Tha an ceathrar againn air a bhith nar caraidean bhon choinnich sinn an 1991 ‘s sinne nar buill an Comann Ceilteach Oilthigh Obar Dheathain. Cha mhòr on uair sin tha sinn air a bhith a’ cluich còmhla aig cèilidhean, cuirmean, bainnsean is fèisean thall ‘s a-bhos; Na h-Eileanan Mòra sa Chuan Sgìth gu ruigeadh Castella àlainn Eadailteach, gu ruigeadh Eilean Uløy dà cheud mìle tuath air Cearcall na h-Artaig. Air na trì clàran a dh’fhoillsich sinn chun an seo gheibhear measgachadh de dh’òrain thraidiseanta is ùr cho math ri seataichean ciùil air fidheall, pìob, giotàr bocsa agus tromb. Fuirichibh greiseag a chèilidh oirnn an seo agus cluinnidh sibh beagan ciùil fhad ‘s a gheibh sibh a-mach dè tha fa-near dhuinn an-dràsta. Faodaidh sibh an ceòl againn a cheannach an seo no fios a chuir thugainn ma tha sibh ag iarraidh oirnn a thighinn a chluich dhuibh.

for general information or to book the band email info@meantimeinfo.co.uk